ಮಹಿಳಾ ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಟೆಕ್ಸ್ ಟ್ರಿಯಾಂಗಲ್ ಬಾಡಿ ಸೂಟ್